การให้คือความสุขที่ยั่งยืน

การให้คือความสุขที่ยั่งยืน

เบอร์ลินยึดมั่นการแบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนกลับคืนแก่สังคม ผ่านกระบวนการทำงานและพนักงานทุกคนในบริษัทต่างมีส่วนร่วม

ดำเนินงานผ่านผู้คน 3 วัย ด้วยโครงการ 3 ด้าน

1. สนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมแก่เยาวชน ดำเนินการผ่านมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน

2. เคียงข้างพนักงานและครอบครัว ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของวัยแรงงาน

3. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัยรวมถึงผู้ป่วย

เพราะการให้ที่ยั่งยืน คือการให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลิดอกออกผลเป็นความสุขที่ยั่งยืนของสังคม