มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน “เปิดโลกการเรียนรู้ ปีที่ 2 “

   มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน (บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด) จัดกิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ ปีที่ 2 ” แก่น้องๆ จ.เชียงใหม่ จำนวน 25 คน    จาก 4 โรงเรียน เพื่อมาทัศนศึกษายัง กรุงเทพและสัตหีบ เมื่อวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2562

โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้


1.โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อ.แม่ออน
2.โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
3.โรงเรียนบ้านสบลาน อ.อมก๋อย
4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อ.แม่แจ่ม

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆของทางมูลนิธิ เพื่อประโยชน์ของสังคมสืบไป