“สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา“ แห่งที่ 3

เปิดสนามโครงการ “สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา” แห่งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาการด้านการศึกษาของเยาวชนไทย สนับสนุนโดยมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน (บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด) และโดยความร่วมมือกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

  สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญาแห่งที่ 3 ได้ดำเนินสร้างโดยจิตอาสาเบอร์ลิน ครู และนักเรียน รร.วัดลาดกระบัง เมื่อปลายปี 2563 ซึ่งในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้ทำการส่งมอบและเปิดสนามอย่างเป็นทางการโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ เป็นประธานในการเปิดและส่งมอบ พร้อมกับอจ.ดิสสกร กุญธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ผู้ออกแบบ 

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝนยังคงมุ่งมั่นขยายโครงการต่อไปอีกให้ครบทุกจังหวัดของไทย เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนและสังคมสืบไป