โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร 5 ภาค

บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน

“โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร 5 ภาค” ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

โดยจัดขึ้นตามตามจังหวัดต่างๆ ดังนี้

  •   วันศุกร์ที่    25 ม.ค.-62  รพ.อุดรธานี
  •   วันศุกร์ที่   8-มี.ค.-62 รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
  •   วันศุกร์ที่   24-พ.ค.-62 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
  •   วันศุกร์ที่   16-ส.ค.-62 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
  •   วันศุกร์ที่   18-ต.ค.-62 รพ.ราชบุรี
  •   วันศุกร์ที่  13-ธ.ค.-62 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์