การประชุมวิชาการ BERLIN DAYครั้งที่ 10

      บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จัดการประชุมวิชาการ  BERLIN DAYครั้งที่ 10  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562   ณ โรงแรม Laos Plaza เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยในงานมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ        ความดันโลหิตสูงและโรคระบบทางเดินอาหารเข้าร่วมให้ความรู้