ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าไทรงาม

ศ.เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561