ร่วมสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแนวพระราชดำริ”

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝนร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ร่วมสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแนวพระราชดำริ” โดยการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาพนักงานเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ และครู ผู้ปกครอง ของศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561

โดยได้ทำการส่งมอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางศูนย์การเรียนและนักเรียนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561