สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา แก่โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ประธานมูลนิธิเบอร์ลินสายฝนและทีมงานมูลนิธิ ร่วมกับจิตอาสาบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ส่งมอบ #สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา แก่โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นับเป็นสนามที่ 4 ในโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน
ในครั้งนี้มูลนิธิฯได้รับความอนุเคราะห์แบบสนามจาก อจ.ดิสสกร กุญธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ร่างแบบสนามให้อย่างสวยงาม
มูลนิธิเบอร์ลินสายฝนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้สนามเด็กเล่นนี้สร้างเสริมสติปัญญาแก่เยาวชน รวมถึงสร้างความสามัคคีแก่ชุมชนรอบโรงเรียน
หากโรงเรียนใดมีความสนใจและขาดงบประมาณ สามารถยื่นใบสมัครมายังมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน เพื่อโอกาสแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย