ส่งมอบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแห่งที่ 2

“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแนวพระยุคลบาท” โดยมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน (บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด) ร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแก่น้องๆอนุบาล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยได้ทำการเปิดสนามและส่งมอบให้แก่ทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562