เป็นเจ้าภาพจัดงาน 28th Reviews in Internal Medicine

  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ได้สนับสนุนงาน “Reviews in Internal Medicine” เพื่อทบทวนความรู้ ให้กับแพทย์ Resident เป็นปีที่ 28 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562 โดยได้มีแพทย์จากทุกสถาบัน มาเข้าร่วมทบทวนความรู้มากกว่า 300 ท่าน