เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับการรักษาและป้องกันโรคความดัน

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ร่วมออกบูธ เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับการรักษาและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน ในวันความดันโลหิตสูง (World Heypertension Day) วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดโดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

ทั่้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงนานาชาติได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไต และโรคจอประสาทตา