บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูลติคอล อินดัสตรี้ จำกัด อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคตับแก่เภสัชกรร้านยา

รุงเทพ (23 กันยายน 2555) – บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูลติคอล อินดัสตรี้ จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ